Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden voor verhuur van vergaderzalen en verstrekking van restauratieve en andere voorzieningen door mmART

U kunt ook de PDF met de algemene voorwaarden downloaden.

Algemene voorwaarden voor verhuur van vergaderzalen en verstrekking van restauratieve en andere voorzieningen door mmArt

Artikel 1 Algemeen
1. Op alle door mmArt-EDU, hierna te noemen mmArt, uitgebrachte offertes en aangegane overeenkomsten van huur en verhuur, verrichten van diensten en/of werkzaamheden en op alle rechtsbetrekkingen tussen mmArt en haar wederpartijen zijn uitsluitend deze algemene voorwaarden van toepassing. Afwijkingen daarvan moeten uitdrukkelijk schriftelijk worden overeengekomen.
2. Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op hetgeen tijdens de uitvoering van de overeenkomst boven het eerder overeengekomene door mmArt wordt verricht en/of geleverd.

Artikel 2 Offertes en opties
1. mmArt kan geheel vrijblijvend aan de wederpartij een optie op de faciliteiten van mmArt verlenen. mmArt doet alsdan een aanbieding/offerte met vermelding van de geldigheidsduur van deze optie. De maximale geldigheidsduur bedraagt 30 dagen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders werd overeengekomen. Indien de wederpartij niet binnen het verstrijken van de geldigheidsduur aan mmArt kenbaar maakt geen gebruik te willen maken van de faciliteiten van mmArt, dan is de overeenkomst conform de aanbieding/offerte van mmArt vervallen.
2. Aanbiedingen zijn steeds vrijblijvend. Afbeeldingen, tekeningen, beschrijvingen, opgaven en overige informatie in offertes, orderbevestigingen, catalogi, prospectussen e.d. van mmArt dienen slechts ter globale aanduiding van de door mmArt te verhuren ruimte(n), te verrichten diensten en werkzaamheden en/of te leveren zaken, en zijn voor details nimmer bindend.
3. Bij samengestelde prijsopgave bestaat er voor mmArt geen verplichting tot uitvoering van een gedeelte van het overeengekomene tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.
4. Opdrachten tot verzorging van bijeenkomsten in de ruimste zin van het woord (al dan niet met volledige catering) worden, indien de prijs afhankelijk is gesteld van het aantal deelnemers en dit aantal bij de opdracht voorlopig is opgegeven, slechts aanvaard onder de voorwaarde, dat tenminste 5 werkdagen voor het plaatsvinden van het evenement, het juiste aantal deelnemers door de wederpartij aan mmArt is medegedeeld. mmArt is gerechtigd hiervan schriftelijk mededeling te verlangen.

Artikel 3 Prijzen
1. Door mmArt opgegeven prijzen zijn voorlopig en inclusief eventuele vergoedingen voor gas, water, elektra, schoonmaak etc. De definitieve prijs of prijzen worden bepaald ten tijde van de te verrichten prestatie(s).
2. Prijzen voor het verzorgen van (al dan niet complete) catering worden berekend aan de hand van het aantal door de wederpartij opgegeven personen. Hiervoor gelden de in artikel 4 neergelegde betalingscondities. Indien bij de opdracht geen voorbehoud voor het aantal deelnemers is gemaakt wordt meerverbruik achteraf op nacalculatiebasis aan de wederpartij in rekening gebracht. Indien de wederpartij niet voldoet aan de verplichting tot opgave van het aantal deelnemers (Artikel 2 lid 4) is mmArt gerechtigd de prijs naar het voorlopig opgegeven aantal deelnemers te berekenen.
3. mmArt is gerechtigd om prijsstijgingen, die zich voordoen nadat de overeenkomst tot stand is gekomen, aan de wederpartij in rekening te brengen, waarbij wordt uitgegaan van het prijsindexcijfer voor de gezinsconsumptie, danwel enig daarvoor in de plaats komend indexcijfer.

Artikel 4 Betalingscondities
1. Betaling dient te geschieden, indien niet anders is overeengekomen, binnen veertien dagen na factuurdatum, zonder recht op korting, schuldvergelijking of opschorting. Betalingen strekken steeds in mindering op eerst op de kosten, rente en daarna op de oudste factuur.
2. Wanneer betaling van een toegezonden factuur niet heeft plaatsgevonden binnen 14 dagen na factuur-datum is mmArt gerechtigd aan de wederpartij een vergoeding wegens renteverlies te berekenen ten bedrage van de wettelijke rente plus 2% – gerekend vanaf de factuurdatum – over het totale bedrag der factuur.
3. mmArt is voorts gerechtigd buiten de hoofdsom en rente van de wederpartij te vorderen alle incassokosten, die door niet betaling zijn veroorzaakt, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke.
4. Eventuele crediteringen kunnen uitsluitend door de directie van mmArt geschieden.

Artikel 5. Gebruik van het gehuurde
1. De wederpartij is gehouden het gehuurde slechts te gebruiken voor dat doel waarvoor de overeenkomst met mmArt is aangegaan en welk doel daarbij aan mmArt is meegedeeld.
2. De wederpartij staat jegens mmArt in voor alle personen die zich op uitnodiging van de wederpartij of anderszins wegens enige relatie met de wederpartij in of in de nabijheid van de door mmArt aan de wederpartij verhuurde (gedeelte van) onroerende zaken bevinden. Zij is jegens mmArt aansprakelijk voor alle door deze personen veroorzaakte schade, uit welke hoofde ook en hoe ook ontstaan, zulks onverminderd de aanspraken welke mmArt jegens die personen heeft.
3. Wederpartij dient zich te houden aan de huisregels van mmArt.

Artikel 6. Annuleringen door de wederpartij
1. De wederpartij heeft het recht een gesloten overeenkomst met betrekking tot een enkel evenement zonder opgaaf van redenen te annuleren. In dat geval is de wederpartij gehouden om aan mmArt, zonder dat daartoe een ingebrekestelling vereist is, een vergoeding te betalen gelijk aan het hierna genoemde gedeelte van de verschuldigde totale prijs. De verschuldigde vergoeding dient te zijn betaald binnen 30 dagen na verstrekking van een factuur terzake door mmArt. Artikel 4 van deze voorwaarden is van overeenkomstige toepassing. Er is sprake van een evenement indien mmArt zulks bij de totstandkoming van de overeenkomst uitdrukkelijk heeft meegedeeld. Bij annulering van de overeenkomst met betrekking tot een enkel evenement:
– tot de 2e week voor datum van het evenement 10%
– in de 2e week voor datum van het evenement 25%
– in de 1e week voor datum van het evenement 75%
– op de uitvoeringsdatum van het evenement 100%
2. Indien ex artikel 2 lid 1 van deze voorwaarden aan de wederpartij een optie werd verleend, wordt de wederpartij geen vergoeding, zoals in lid 1 van dit artikel vermeld, aan mmArt verschuldigd indien de wederpartij gedurende de looptijd van de optie aan mmArt laat weten van de geboden faciliteiten geen gebruik te willen maken.

Artikel 7. Annuleringen door mmArt
1. mmArt is gerechtigd om wegens overmacht de overeenkomst te annuleren. Als overmacht zal gelden iedere voorziene of onvoorziene, voorzienbare of onvoorzienbare omstandigheden die het uitvoeren van de overeenkomst door mmArt zodanig bemoeilijkt dat het uitvoeren redelijkerwijs onmogelijk danwel bezwaarlijk wordt. Onder zodanige omstandigheden worden mede verstaan zodanige omstandigheden bij personen en/of diensten en/of instellingen waarvan mmArt gebruik wenst te maken bij het uitvoeren van de overeenkomst alsmede alles wat voor voornoemde als overmacht of opschortende dan wel ontbindende voorwaarde geldt. mmArt is tevens gerechtigd de overeenkomst te annuleren ingeval van eigendomsovergang van het gehuurde, dan wel een voornemen daartoe. Zo mogelijk biedt mmArt onder dezelfde voorwaarden aan de wederpartij (een) vervangende ruimte aan voor de overeengekomen periode danwel de overeengekomen ruimte(n) voor een andere periode.
2. In het geval bedoeld in lid 1 heeft de wederpartij het recht het door mmArt geboden alternatief te weigeren. Een weigering dient schriftelijk en uiterlijk 1 week na aanbod aan mmArt kenbaar gemaakt te worden, bij gebreke waarvan het aanbod is aanvaard.

Artikel 8. Aansprakelijkheid
1. mmArt aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van de wederpartij of van personen die op uitnodiging van de wederpartij of anderzins wegens enige relatie met de wederpartij in of in de nabijheid van de door mmArt aan de wederpatij verhuurde (gedeelten van) onroerende zaken bevinden, ten gevolge van diefstal, verlies of beschadiging van eigendommen tenzij deze schade het directe gevolg is van opzet of grove schuld van mmArt of personen waarvan zij zich bedient.
2. De wederpartij verplicht zich jegens mmArt om zich goed te gedragen en zorgvuldig om te gaan met alle zaken welke haar door mmArt zijn verhuurd of anderzins ter beschikking zijn gesteld en deze na afloop van de overeenkomst in dezelfde staat waarin zij ze ontving, weer aan mmArt ter beschikking te stellen, behoudens verbruiksgoederen. De wederpartij is aansprakelijk voor alle schade aan deze zaken, welke ontstaan is tijdens uitvoering van de overeenkomst of op enig ander moment waarop deze zaken aan de wederpartij ter beschikking stonden.
3. De wederpartij is ten volle aansprakelijk voor de veiligheid en gezondheid van haar deelnemers en/of gasten. De wederpartij verplicht zich jegens mmArt zich te houden aan de regelgeving inzake de arbowetgeving. Dit houdt onder meer in, dat de wederpartij zich in geval van een calamiteit, gevolgd door ontruimingsalarm, heeft te gedragen naar de richtlijnen en aanwijzingen van de bedrijfshulpverlening van mmArt.

Artikel 9. Geschillen

Alle overeenkomsten tussen mmArt en de wederpartij, alle offertes van mmArt en alle geschillen welke tussen partijen mochten ontstaan zijn uitsluitend aan Nederlands recht onderworpen en worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde gerechtelijke instantie. Geschillen worden geacht te bestaan op het moment dat één van de partijen daarvan aan de andere partij schriftelijke mededeling doet.